bus auto fiets
Menu

Vraag en antwoord - Overige input

Tijdens een informatieavond konden omwonenden van Hazenpark meedenken over de plannen. De binnengekomen ideeën zijn gebundeld in een vraag- en antwoordopzet.

Horeca als ontmoetingsplek
Commerciële horeca maakt op dit moment geen onderdeel uit van het programma.

In de hoogbouw seniorenappartementen
In het woonzorgcomplex komen appartementen voor senioren die zorg nodig hebben en zorg kunnen inkopen.

Ouderen die in de Hazenkamp wonen in een meerlaags huis willen graag een appartement (1 laag) in de middenhuur. Dus niet weer een meerlaags huis
Het voorlopige programma is voorzien van enkele levensloopbestendige grondgebonden woningen.

Plek voor zorgondernemers?
Voor het woonzorgcomplex heeft de woningcorporatie afspraken met een zorgondernemer. In de huidige opzet is verder alleen ruimte voor grondgebonden woningen.

Groen, winkels, gemengde bewoning (qua leeftijd, qua inkomen)
Het plan biedt ruimte voor groen en gemengde bewoning. Er zullen woningen komen in zowel het koop- als huursegment.

Woningen voor ouderen die in de wijk willen blijven en een groter huis achterlaten. Levensloopbestendige woningen
Het voorlopige programma is voorzien van enkele levensloopbestendige grondgebonden woningen.

Voldoende fietsenstalling of fietsenberging gepland?
Alle woningen worden voorzien van een berging of garage. Het appartementencomplex zal naar verwachting een gemeenschappelijke ruimte hebben voor de fietsen. Er komt geen openbare fietsenstalling.

Wat wordt er met het hoogteverschil gedaan tuinen/schuren Weezenlaan en terrein?
Het hoogteverschil tussen aansluitend terrein moet nader onderzocht worden.

Goed fietspad
We zullen de mogelijkheden hiervoor onderzoeken, behoort tot de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Meer koopwoningen dan sociale huur
We gaan onderzoeken welke woningen in het koopsegment vallen en welke woningen in het huursegment.

Aandachtspunt: denk aan 0-meting vóór sloop
Hoewel het in wetgeving is opgenomen dat verschillen door pandeigenaar moeten worden onderbouwd, zullen wij aan aannemer verzoeken om nulmeting voorafgaand aan werkzaamheden uit te voeren.

Afvalcontainers ondergronds zodat er geen zwerfvuil ontstaat
Het afvalbeheer wordt afgestemd met de DAR.

Vraag over de zorgunit: op welke manier kan ik inspraak krijgen op de doelgroep? Deze is nu 100% somatisch en dat is jammer omdat lichamelijk in combi met licht verstandelijk juist een mooie inclusieve combi is die goed kan samenwerken. En hoe is de behoefte bepaald? Als de doelgroep iets breder wordt gekozen kan er aan een bredere behoefte binnen de wijk worden voldaan
Op dit moment is het programma nog niet definitief vastgesteld. Hier hebben wij echter geen invloed op en is afstemming tussen toekomstig eigenaar en zorgverlener. Wij zullen de opmerkingen doorgeven aan zorgverlener.

Ik wil graag weten of er gebouwd wordt op de hoogte van de AH. Daarmee zou de bouw 2 à 3 meter hoger komen. Bij de bouw van de AH werd dit pas duidelijk op de ochtend dat er begonnen werd met de bouw
De maaiveld hoogte wordt nader onderzocht in verband met grondbalans. Vertrekpunt is hierbij het huidige maaiveldhoogte en fluctuaties hierop. Het kan dus voorkomen dat gronden worden verhoogd ten opzichte van de huidige maaiveld hoogte, maar de verwachting is zeker niet dat dit een hoogteverschil is zoals momenteel tussen AH maaiveld en zuidelijk aansluitend maaiveld is.

Hebben bewoners uit de buurt voorrang bij bepaling wie er komt te wonen? Momenteel is er nauwelijks gezorgd voor seniorenwoningen/flats in de Hazenkamp
Een voorrangssituatie voor lokale bewoners is momenteel wettelijk niet mogelijk, maar wij houden in onze toewijzing zoveel mogelijk rekening met factoren die bijdragen aan een succesvolle wijk.

Idem, groot huis en verlaten maar dan niet in een appartement, maar grondgebonden kleine woning met klein tuintje (koop) (chalet/hofje)
Dit is een opmerking waar wij momenteel geen antwoord op kunnen geven.

Graag bomen laten staan ter afscheiding Weezenlaanwoningen (9 t/m ca. 35) met nieuwe woningen! Graag overleg daarover
Er zal een overleg worden ingepland.

Update

NU IN VERKOOP!

NU IN VERKOOP!

De 124 woningen van Hazenpark zijn nu in verkoop. Ben je benieuwd naar deze woningen?

Schrijf je in!